Wat te doen bij een overlijden

Vaak overvalt een overlijden u en gelukkig komt het ook niet zo vaak voor in uw leven. We lijsten hier graag op wat er allemaal dient te gebeuren.
 

Kort na het overlijden

Verwittig een arts

Laat het overlijden vaststellen door een arts.
(Neem contact op met politie bij een ongeval of niet-natuurlijk overlijden)
De arts stelt een 'Verklaring van Overlijden' op (model-3c typedocument)
 

Begrafenis

 • Contacteer ons op het nummer 054/34.34.33
 • Controleer of de overledene (orgaan)donor is
 • Controleer of de overledene uitvaartwensen had (wilsbeschikking)
  De volgende documenten en zaken klaarleggen:
         • overlijdensattest dokter 
         • trouwboekje overledene (indien van toepassing) 
         • identiteitskaart overledene (paspoort)
         • rijbewijs overledene
         • best ook kledij waarmee de overledene wordt aangekleed

Ook voor een overlijden in het buitenland staan we jullie bij en nemen de administratieve zaken van jou over.

Familie en Vrienden

 • Breng naaste familie en vrienden van de overledene op de hoogte
 • Informeer de verenigingen waar de overledene lid is en/of was
 • Adressenlijst opstellen
   

Het is verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo up-to-date mogelijk te houden. 
Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een adressenlijst samen te stellen. Zo is de kans klein dat familie of vrienden worden vergeten.

Burgerlijke stand

 • ARK UITVAARTZORG zorgt voor de aangifte op de burgerlijke stand.
 • Uittreksels uit de overlijdensakte worden u door ons overhandigd.

Deze uittreksels zijn nodig voor onder meer het verkrijgen van een verklaring van erfrecht, het aanvragen van een overlevingspensioen, het verkrijgen van verzekeringsgeld, verkrijgen van begrafenisvergoeding ziekenfonds, overzetten van verzekeringen, opzegging abonnementen, etc.

Bank & Verzekering

 • Laat u registreren als nabestaande
 • Nem contact op met de bank aangaande kredietkaarten, bankkaarten, rekeningen, aandelen - en effectenrekeningen etc...

Notaris

 • Stel een notaris of consultant aan om u te helpen met de aanvraag attest erfopvolging en aangifte nalatenschap.

Is er een testament? Indien u zelf (g)een testament vindt, moet u beroep doen op een notaris naar keuze. Elke notaris heeft immers toegang tot het Centraal Register van Testamenten. De notaris kan u tevens een verklaring van erfrecht of een akte van erfopvolging bezorgen om de eventuele tegoeden te deblokkeren.

Werkgever of pensioendienst

 • Verwittig de werkgever
 • Verwittig de boekhouder indien zelfstandig statuut
 • Informeer bij de pensioendienst of u voor een overlevingspensioen in aanmerking komt
  U kan hiervoor terecht bij:
         • Rijksdient voor Pensioenen
         • Pensioendienst voor de overheidssector
         • Rijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der zelfstandigen

Na de begrafenis

Ook na de begrafenis moet er nog heel wat gebeuren.

Gezin

 • Verwittig het kinderbijslagfonds
 • Controleer of u recht hebt op verhoogde kinderbijslag
 • Heeft u recht op verhoogde kinderbijslag? Controleer of u die ontvangt
 • Breng de onderwijsinstelling op de hoogte van het overlijden
 • Informeer naar een eventuele (verhoogde) studietoelage
 • Zorg voor opvang voor de huisdieren
 • De echtgenoot/echtgenote dient zich aan te melden bij de Burgerlijke Stand om de identiteitskaart aan te passen
 • Verwittig het Ziekenfonds van de overledene

  De weduwe/weduwnaar die via de man/vrouw verzekerd was, dient zich zo snel mogelijk te laten inschrijven bij het ziekenfonds

Inkomsten

 • Informeer bij de werkgever naar nog uit te betalen vergoedingen
 • Informeer naar een eventuele groeps- of levensverzekering
 • Zo ja, verwittig de verzekeringsmaatschappij
 • Breng de instelling die het vervangingsinkomen uitbetaalt op de hoogte
 • Bezorg de factuur van de begrafenis aan de verzekeringsmaatschappij
 • Informeer bij de vakbond of die tegemoetkomt in de begrafenis- of crematiekosten 

 

Wonen

 • Beslis wat er met de gezinswoning, 2de verblijf, garage, enz. gebeurt
 • Stel eventueel de gezinswoning, 2de verblijf, garage, enz. te koop
 • Controleer de bepalingen in het (de) (ver)huurcontract(en)
 • Bespreek met de eigenaar/ huurder welke regeling getroffen wordt
 • Beslis wat er gebeurt met water-, gas-, elektriciteitsabonnementen, enz.
 • Meld dit bij de betreffende leverancier
 • Zeg onderhouds- en andere contracten op die op naam van de overledenen staan.

Uitgaven

 • Beslis wat er gebeurt met de vaste uitgaven
 • Neem abonnementen of lidmaatschappen over en laat de bijbehorende domiciliëring of periodieke opdracht aanpassen
 • Of zeg abonnementen of lidmaatschappen en de bijbehorende domiciliëring of periodieke opdracht op
 • Zeg andere periodieke opdrachten op

Voertuig

 • Beslis wat er gebeurt met het voertuig van de overledene
 • Neem contact op met de DIV om de nummerplaat te laten schrappen of overdragen
 • Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij om de autoverzekering op te zeggen of over te nemen
 • Verzoek terugstorting van te veel betaalde motorrijtuigenbelasting.

Nalatenschap

 • Ga na of er een testament is
 • Vraag een akte of attest van erfopvolging op
 • Beslis of u de erfenis aanvaardt, verwerpt of aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving
 • Beslis met alle erfgenamen hoe u de nalatenschap verdeelt
 • Dien de fiscale aangifte in binnen de 4 maanden na het overlijden
 • Betaal de successierechten of erfbelasting binnen de 6 maanden na het overlijden

Belastingen

 • Dien de belastingaangifte voor de overledene in (voor het jaar van overlijden dient een afzonderlijke aangifte te gebeuren voor zowel de overlevende echtgenoot/echtgenote als voor de overledene)

Hulp nodig bij een overlijden?

Is er een naaste overleden en weet u niet goed waar te beginnen? 
Wij staan u bij om alles sereen en correct te laten verlopen... 
Bel ons op 054/34 34 33 
24u/24u - 7/7

Neem contact

Developer cta