1. Algemene Verordering Gegevensbescherming , beter bekend als GDPR

ARK bv verwerkt tal van persoonsgegevens en wenst duidelijkheid te verschaffen over hoe deze gegevens  verwerkt, opgeslagen en gebruikt worden.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

ARK bv, gevestigd aan Groendreef 7b, 9500 Geraardsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ARK UITVAARTZORG
Groendreef 7b
9500 Geraardsbergen
BTW : BE0690.908.927
Tel : +32 54 34 34 33
e-mail : info@ark-uitvaartzorg.be
website: https://www.ark-uitvaartzorg.be

3. Gegevensbescherming – Privacy policy

Binnen ARK bv worden er verscheidene persoonsgegevens verwerkt, zowel van de pas overledene als van de nabestaanden met dewelke ARK bv handelt. De onderneming staat in voor het juiste en vertrouwelijk gebruik van deze gegevens en voor de bescherming ervan. Deze privacy policy geldt enkel en alleen voor het gebruik van de gegevens binnen ARK bv en op haar website https://www.ark-uitvaartzorg.be.

4. Persoonsgegevens

ARK bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, zoals godsdienst of levensovertuiging

5. Verwerking en gebruik van de gegevens

ARK bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de uitvoering van de gemaakte overeenkomst en tevens om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • ARK bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding of belastingaangifte.

6. Verzameling van de gegevens

De verzameling gebeurt o.a. als volgt:

 • persoonlijke mededeling al-dan-niet m.b.v. een vragenlijst 
 • via de website

7. Opslag van de gegevens

De gegevens worden door de onderneming opgeslagen in verscheidene systemen:

 • e-mail platform
 • offerte- en facturatiesysteem
 • boekhouding
 • online rouwbrieven
 • online rouwregister

ARK bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

ARK bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ARK bv gebruikt (of behoudt zich het recht te gebruiken) alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website  optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Beveiliging van de gegevens

ARK bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Uw rechten inzake de gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ARK bv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ark-uitvaartzorg.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ARK bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via CONTACT@APD-GBA.BE of via een brief gericht naar Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

10. Contact

Voor verdere vragen of indien jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ark-uitvaartzorg.be

Disclaimer

ARK bv behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen en dit binnen de wettelijke regels van AVG/GDPR. De onderneming kan deze wijziging doorvoeren door de aanpassing ervan op haar website.